Storyline: Tokyo Invasion (3-1)

Crypt
 • Bishamon Geisha (v.3.1)


 • Akuma Samurai (v.3.0)


 • Miko (v.3.0)


 • Bishamon Ninja (v.2.0)


 • Bishamon Ninja (v.3.0)


 • Genji Sokaiya (v.3.0)


 • Bodhisattva Baba (v.1.0)


 • Genji CEO (v.3.2)


 • Genji Sokaiya (v.3.0)


 • Genji Gyaru (v.4.0)


 • Genji Yakuza (v.3.0)


 • Genji Sokaiya (v.3.1)


 • Hakari (v.3.0)


 • Hungry Gaki (v.2.3)


 • Preston Varrick (Adv) (v.3.0)


 • Running Monkey (v.5.0)


 • Servant of Emma (v.4.0)